Header image  
Daňový poradce č.4587  
  :: HOME :: 
   
 
Podléhá odstupné DPH?

 

Pokud je to skutečně odstupné, tedy plní účel jakési kompenzace skutečné, nebo možné újmy protistrany v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy, existuje judikát Soudního Dvora EU ve věci Société Thermale.
Je velmi důležité, aby ze smlouvy toto vyplývalo tj. že se jedná o " paušální odškodnění za zrušení smlouvy zaplacené jako náhrada škody vzniklé v důsledku toho, že strana nesplnila smlouvu, bez přímé souvislosti s jakoukoli službou poskytovanou za protiplnění".
Potom toto plnění není předmětem DPH.

Velmi opatrně, pokud je použit pojem "odstupné", a za částku je získáno nějaké plnění. Tj. pokud existuje vazba mezi úplatou a zdanitelným plněním kvalifikace by byla opačná. Tj. takováto platba by byla předmětem DPH, jakkoliv je nazvána "odstupným".

Touto problematikou se zabýval Koordinační výbor 349/14.12.2011.
Cituji "Pokud v souvislosti se zánikem budoucích práv a závazků ze smlouvy hradí některá smluvní strana zvláštní úplatu, často označovanou jako „odstupné“;, je třeba vždy posoudit, zda za takovou zvláštní úplatu něco od druhé smluvní strany získává. V této souvislosti je třeba odkázat na shora uvedené rozhodnutí Lubbock Fine, kde nájemce za zvláštní úplatu při konsensuálním ukončení nájemní smlouvy převáděl zpět vlastníkovi právo užívat nemovitost. Soud v tomto případě plnění, za něž byla úplata hrazena, posoudil jako úplatný převod práva užívat nemovitost, který je předmětem DPH."